Wat wij

betekenen voor onze partners

Samen investeren met een goed gevoel. Iedere samenwerkingspartij brengt iets in
en krijgt iets terug. WoonÆffect verbindt partners en doelgroepen en investeert langdurig
 in een eindresultaat met een goed gevoel.

Bewoners

Iedereen een thuis geven daarin draait het om onze bewoners en hun woongeluk. Dit begint bij de balans op de woningmarkt, waar wij invloed op hebben door huur en koop te verbinden met middenhuur. Wij creëren doorstroming op de woningmarkt met duurzame woningen, voor een passende prijs en vol van woongeluk.
Wij richten ons op middeninkomens en specifiek op: hoog opgeleide jongeren met een inkomen uit werk, gezinnen met kinderen met een inkomen uit werk en ouderen met een AOW en pensioen. De behoefte aan passende woonruimte is voor hen problematisch door het veranderende hypotheekbeleid (o.a. door beperking hypotheekaftrek, lagere leenquote door strengere inkomenseisen), de stijging van woningprijzen en de strengere inkomenseis voor sociale huur.Wij helpen wooncarrières verder, stimuleren sociale cohesie en zorgen zo voor een fijne leefomgeving.

Co-investeerders

Samen investeren, dat doen wij met co-investeerders, binnen een transparante vennootschapsstructuur. Onze langdurige verbondenheid aan onze portefeuilles maakt dat wij slimme keuzes maken voor de korte en de lange termijn. Dit versterkt de continuïteitswaarde van ons bezit. Dit gaat gepaard met een stabiele en continue huurstroom, beperkte mutatie en lagere kosten. Dit komt ten goede aan het eindresultaat.

Huurinkomsten stijgen met de inflatie mee. Met de toenemende vraag naar (midden)huur verwachten wij een stabiele en stijgende kasstroom. Door de lage financieringsrente en het lage rendement op obligaties geeft een woningbelegging een goed en onderscheidend direct rendement in relatie tot het risicoprofiel.

Grondeigenaren

Een woningportefeuille die vol is van woongeluk, duurzaam en betaalbaar. Dat is wat wij willen. Nieuwbouw is hiervoor één van de belangrijkste oplossingen. Dit begint bij bedenken en dat kan pas met een locatie. Of het nou gaat om een grotere gebiedsontwikkeling of een kleinere inbreidingslocatie, samen met grondeigenaren bedenken wij de beste oplossing passend bij de vraag.
Uiteraard passen plannen binnen gemeentelijke visies, bovenal is er aandacht voor de balans tussen het sociale segment, middenhuur en de koopmarkt. Samen creëren wij maatschappelijke waarde vol van woongeluk dat gepaard gaat met een gezond financieel rendement.

Woningbeleggers

Samenwerken om wijken, dorpen en steden zo goed mogelijk te laten functioneren, dat doen wij bij uitstek ook met woningbeleggers. Of we nou gezamenlijk een portefeuille opzetten, delen overnemen of in zijn geheel toevoegen aan ons bezit, voor WoonÆffect is het woongeluk van onze huurders bepalend in elke keuze.

Woningcorporaties

De kerntaak van de corporatiesector staat onder druk. Op gebied van verduurzaming, renovatie en passend toewijzen liggen grote uitdagingen. Gestokte doorstroming en daarmee de groei aan scheefwoners is een toenemend probleem. WoonÆffect denkt in oplossingen. Het mes snijdt daarbij aan alle kanten.
Samen met corporaties zijn wij in staat om:
  • meer middelen beschikbaar te krijgen om hun kerntaak te realiseren,
  • doorstroming blijvend een boost te geven,
  • woongeluk te creëren voor ‘beknelde’ huurders,
  • bij te dragen aan de leefbaarheid in wijken.

Gemeenten

De huisvestingstaak van gemeenten richt zich in jaren niet zo op middenhuur als nu. De schreeuw voor deze woonbehoefte was nog nooit zo groot. Woonvisies staan vol van initiatieven, regelingen en richtlijnen met als doel woongeluk te creëren voor deze ‘vergeten’ doelgroep. En juist daar willen wij in voorzien voor nu en op de lange termijn.

Financiërs

WoonÆffect werkt samen met professionele stakeholders in de woningmarkt. Samen met co-investeerders realiseren wij een woningportefeuille in de middenhuur die vol is van woongeluk. Een segment met beperkte risico’s en in sterke mate gegarandeerde kasstromen als gevolg van betaalbare huren.
Het property- en asset management van onze portfolio’s hebben wij volledig in eigen beheer en voeren wij uit met een deskundig team. Wij zijn daardoor in staat huurders echt te leren kennen en ultieme woonbehoeftes te achterhalen. Wij krijgen daardoor diepgaande kennis over onze woningen en de wijken waarin wij investeren. Door een gematigd risicoprofiel op het gebied van financiering ontstaan aantrekkelijke financieringsratio’s zoals Loan-to-Value en debt- en interest coverage ratio’s. Aanvullend hebben wij onszelf belangrijke doelstellingen opgelegd op het gebied van onder andere duurzaamheid. De zekerheids- en dekkingswaarde biedt een hoge mate van continuïteit voor de financiers.

WIL JE NOG MEER VAN ONS WETEN?

WoonÆffect is een open en transparante organisatie die streeft naar meer balans
op de huurwoningmarkt. We vertellen graag in een persoonlijk gesprek meer over onszelf
en wat we voor onze stakeholders kunnen betekenen.